پروژه زائر شهر طرق

احداث ابنیه محوطه زائر شهر طرق 

مشخصات پروژه

موضوع پیمان : احداث ابنیه زائر شهر طرق ( قرارداد الحاقیه )

کارفرما : معاونت فنی و موقوفات آستان قدس رضوی

مشاور : مهندسین مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس

مدت پیمان : ۵ ماه