اهم فعالیت ها

پروژه های سىر مایه گذارى و انبوه سازى
ارائه خدمات لجستیک و ماشین آلات
مصالح ساختمانى تولید مصالح شنى شامل نخودى – بادامى – ماسه شسته سیاه و یاقوتى – ماسه شکسته – بیس – قلوه سنگ – نخودى شکسته – ا ورسایز
و ماسه بادى
تولید بتن آماده در عیارهاى مختلف
تولیدات بتنى شامل تیرهاى پیش ساخته بتنى – دیوارهاى خود ایستا – نیوجرسى – تراورس هاى بتنى – باکس بتنى – دال بتنى – انواع جدول صندلى و
بلوکه بتنى
پروژه هاى مدیریت پیما ن
پروژه هاى پیمانکارى
تنها تولید کننده نیوجرسى مفصلى در شرق کشو ر