تقاطع جهاد

اجرای تقاطع غیرهمسطح در محل تلاقی بزرگراه شهید کلانتری و شهید نامجو و اجرا ی دوربرگردان و زیرگذر شهید کلانتری و احداث دیوارهای حائل و حفاری شمع و پایه های کناری و احداث رمپهای دسترسی و پل تقاطع