سیمان سمنگان

پروژه اجرای عملیات ساختمانی بخشی از دپارتمانهای خط تولید سیمان سمنگان
  1. اجرای عملیمات ساختمانی دپارتمان خط تولید پروژه سیمان ۳۳۰۰ تنی سمنگان
  2. اجرای عملیات ساختمانی دپارتمان سیلوهای سیمان و ساختمان بارگیرخانه خط تولید پروژه سیمان سمنگان
  3. اجرای عملیات ساختمانی جنبی و خدماتی پروژه کارخانه سیمان ۳۳۰۰ تنی سمنگان