صحن جامع رضوی

انجام کلیه عملیات اجرایی تا انتهای مرحله سفت کاری ابنیه ضلع قبله صحن جامع و تکمیل قسمت هایی نظیر گلدسته و ایوان با استفاده از قالب لغزان و تجهیزات ویژه اجرایی و بالای تراز بام ۱۵٫۶۰