مدرسه امام رضا(ع)

مدرسه امام رضا(ع)

مشخصات پروژه

موضوع پیمان : انجام کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی ) ساختمان شرکت زمینه سرخس

کارفرما : معاونت فنی و موقوفات آستان قدس رضوی

مشاور : حوزه ساختمان معاونت فنی و موقوفات آستان قدس رضوی

پیمانکار : شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی

مبلغ پیمان : مدیریت پیمان ( ۱۲ درصد )

درصد پیشرفت فیزیکی : ۲۶ درصد