مسجد حوض لقمان

اجرای عملیات ساختمانی مسجد حوض لقمان
تکمیل عملیات ساختمانی ( سفت کاری و نازک کاری ) و تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی پروژه مسجد حوض لقمان واقع در طرح اجرایی بزرک میدان شهدا مشهد