مناقصات

اسناد مناقصه عملیات انجام مطالعات ژئوتکنیک _خاکبرداری_پایدارسازی جداره های گودبرداری بصورت E.P.C پروژه مدرسه علمیه چهارراه شهدا شهر مقدس قم