مناقصه ها

مناقصات شرکت بتن ماشین رضوی

اسناد مناقصه عملیات انجام مطالعات ژئوتکنیک _خاکبرداری_پایدارسازی جداره های گودبرداری بصورت E.P.C پروژه مدرسه علمیه چهارراه شهدا شهر مقدس قم

 

خاک برداری

ژئوتکنیک

اسناد مناقصه 

قرارداد سازه نگهبان