پروژه آماده سازی شهرک رضوي

پروژه آماده سازی شهرک رضوي

مشخصات پروژه

مکان: اراضي طرق

شاخص: ۷۰۰ هکتار جهت ایجاد دهکده لجستیک 

شاخص: ایجاد رونق در منطقه و زیرساخت های توسعه منطقه ای