پروژه احداث دارالشفاءتربت جام

index2
index1
index
index3
index2
index

تکمیل عملیات اجرایی ابنیه پروژه دارالشفاءامام رضا (ع) تربت جام

photo_۲۰۲۱-۰۲-۱۷_۰۹-۱۷-۱۳ (2)
photo_۲۰۲۱-۰۲-۱۷_۰۹-۱۷-۱۳
photo_۲۰۲۱-۰۲-۱۷_۰۹-۱۸-۴۲