پروژه احداث دارالشفاءتربت جام

تکمیل عملیات اجرایی ابنیه پروژه دارالشفاءامام رضا (ع) تربت جام