پروژه مسکن زوج های جوان

احداث ساختمانهای مسکن زوج های جوان

مشخصات پروژه

موضوع پیمان : انجام کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی ) مسکن زوج های جوان

کارفرما : معاونت فنی و موقوفات آستان قدس رضوی

مشاور : مهندسین مشاور آداک

مدت زمان : ۲۰ ماه