پروژه نشتارود

پروژه نشتارود

مشخصات پروژه(در دست مطالعه)

مکان: استان  مازندران

شاخص: تملک اراضی و ایجاد بستر مناسب جهت ساخت مجتمع های مسکونی

شاخص: ایجاد رونق در منطقه و زیرساخت های توسعه منطقه ای