برگزاری جلسه ایمنی وبهداشت با حضور پیمانکاران ومسئولین پروژه مسکن کارکنان آستان قدس رضوی

توسط0
1419
برگزاری جلسه ایمنی وبهداشت با حضور پیمانکاران ومسئولین پروژه مسکن کارکنان آستان قدس رضوی
54321
(0 راي. ميانگين 0 از 5)