مناقصه پروژه مدرسه علمیه شهدای قم

مناقصه خدمات طراحی و محاسبه تهیه و تدارک مصالح پایدارسازی و تحکیم دیواره گود پروژه مدرسه علمیه شهدای قم

این شرکت در نظر دارد مناقصه ای به شرح خدمات طراحی و محاسبه تهیه و تدارک مصالح پایدارسازی و تحکیم دیواره گود پروژه مدرسه علمیه شهدای قم برگزار نمایید که در تاریخ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ در سایت قرار خواهد گرفت.