گزارش تصویری : جلسه هیأت مدیره شرکت با حضور جناب آقای دکتر طالبیان معاونت محترم امور شرکت های بنیاد بهره وری و جناب آقای مهندس موهبتی مدیر محترم گروه عمران ، انتصاب آقای مهندس مقدوری به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت

گزارش تصویری : جلسه هیأت مدیره شرکت با حضور جناب آقای دکتر طالبیان معاونت محترم امور شرکت های بنیاد بهره وری و جناب آقای مهندس موهبتی مدیر محترم گروه عمران ، انتصاب آقای مهندس مقدوری به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت