انبوه سازی

انبوه سازی

از پروژه ای این شرکت میتوان به پروژه مسکن جوانان ، احداث مجتمع های مسکونی سپهر هشتم نام برد.