عمرانی

پروژه ایستگاه راه آهن سبزوار و کیلومتر ۹۱۲+۲۶

مشخصات پروژه

موضوع پیمان : احداث ایستگاه های راه آهن سبزوار و بین راهی کیلومتر ۹۱۲ + ۲۶

کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

مشاور : مهندسین مشاور طرح نو اندیشان

پیمانکار : شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی

مبلغ پیمان : ۴۱۶,۹۸۵,۳۱۲,۴۴۴ ریال

مدت پیمان : ۲۴ ماه