بازگشایی و احداث خیابان کوشش تا خلج

پروژه ها

بازگشایی و احداث خیابان کوشش تا خلج

کارفرما: شهرداری مشهد مقدس
مشاور:مهندسین مشاور ره آور
بهره بردار: شهرداری منطقه ۷ مشهد
مدت اولیه :۲۴ماه
مشخصات کلی پروژه:
بازگشایی و احداث خیابان کوشش تا خیابان خلج احداث کامل خیابان شامل عملیات خاکبرداری ، خاکریزی ، زیرسازی  ، روسازی ، جدول گذاری  شامل ۲ باند با عرض ۸۰/۱۳ و آیلند میانی به عرض ۱۲ متر در ۴ فاز که محدوده  فاز یک از کیلومتر ۰۰۰+۰ الی ۵۸۰+۰ فاز ۲ از کیلومتر ۵۸۰+۰ الی ۸۵۰+۰ فاز ۳ از کیلومتر ۸۵۰+۰ الی ۲۰۰+۱ فاز ۴ از کیلومتر ۲۰۰+۱ الی ۰۶۰+۲ همچنین احداث خیابان دایی به خیابان کوشش به طول ۱۳۰ متر، احداث مسیل معجونی در فاز یک ودو پروژه به منظور هدایت روان آبهای بالادست به کانال خیابان دایی به طول حدودی ۸۰۰ متر احداث مسیل خلج واقع در ابتدای فاز ۴ به طول ۷۰۰ متر .

فاز ۱

فاز ۲

فاز۳

فاز۴

احداث مسیل معجونی در فاز یک ودو پروژه به منظور هدایت روان آبهای بالادست به کانال خیابان دایی به طول حدودی ۸۰۰ متر

احداث مسیل خلج واقع در ابتدای فاز ۴ به طول ۷۰۰ متر