پروژه ها

پروژه احداث فازهای ۳ و ۴ فرامرز عباسی

پروژه های انبوه سازی شرکت از سال ۱۳۸۶ شروع و تاکنون واحد ساختمان با کیفیت در استان ساخته شده و توانسته ایم در سال ۱۳۹۶ به عنوان انبوه ساز برتر از طرف کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران برگزیده شده ایم.