هیات مدیره

محمود عیدی

  رئیس هیات مدیره

مهندس حمیدرضا نجف پور          مهندس مهدی رئیسی                   مهندس مجتبی نورمحمدی                     مهندس حامداکبرپور

      عضو هیات مدیره               نایب رئیس هیات مدیره                       عضو هیات مدیره                           مدیرعامل و عضوموظف