هیات مدیره

محمود عیدی

    مدیر عامل

و عضو هیات مدیره

مهندس حسین علیپور                      مهندس جواد عطایی                         مهندس مهدی رئیسی

رئیس هیات مدیره                           نایب رئیس هیات مدیره                   عضو هیات مدیره