هیات مدیره

محمود عیدی

  رئیس هیات مدیره

مهندس حمیدرضا نجف پور                   مهندس جواد عطایی                         مهندس مهدی رئیسی

عضو هیات مدیره                           نایب رئیس هیات مدیره                   عضو هیات مدیره