پروژه های پیمان مدیریت شهرستان سرخس

موضوع پیمان : انجام کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی ) ساختمان استاد سرای سرخس

موضوع پیمان : انجام کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی ) ساختمان شرکت زمینه سرخس

موضوع پیمان : انجام کلیه عملیات  سوله قوچ خزایی سرخس

موضوع پیمان : انجام کلیه عملیات  سوله های کند کلی سرخس